ترکیب مصالح اولیه

جزئیات سرویس ها

ترکیب مصالح اولیه

دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 Primary materials
ترکیب مصالح اولیه

به طور کلی مواد تشکیل دهنده بتن شامل سیمان و سنگدانه ها است.

آب و سنگدانه ها بیشترین سهم را در مخلوط بتن به خود اختصاص میدهد که شامل ماسه و شن درشت و سنگ های خرد شده نظیرخرده سنگها گرانیت و آهک هست . حدود70 درصدمخلوط بتن را سنگدانه ها تشکیل میدهند ونقش مهمی دارد. میزان آب و سیمانی که برای تهیه بتن نیاز است بر اساس اندازه سنگدانها تععین میشود.


نظرات (0)
با ما در ارتباط باشید...